Sunday, November 18, 2012

*

به درد نمی خورم
و درد می خورد مرا
...

No comments: