Friday, November 16, 2012

*

من هیچ وقت این دستبند مادرم رو ندیدم ولی از وقتی یادمه هر بار سر مسایل مالی با بابا بحثشون میشد، آخر با بغض و دلخوری می گفت میرم این دستبند رو میفروشم.  حالا امروز بعد صد سال ناراحت از خواب پریدم که چرا هرگز ازش نخواستم این دستبند رو نشونم بده ببینم اصلا وجود داشته یا نه
...

No comments: