Friday, April 29, 2011

 *
  
عروسی مجللی بود
خیلی به ما بد گذشت
دیگه شورش رو در آوردین
با این پوشش های خبری زنده تون
...

Wednesday, April 27, 2011

*

جنس درجه دو
با نرخ درجه یک
...

Tuesday, April 26, 2011

*

  یه روز که این رفتگر محله مون, راننده, کارگر, کشاورز و معلم 
 نمیان سر کار اوضاع مملکت به هم می ریزه
حالا اگر این زاهد های مفت خور حقه باز یه روز نیان سر کار
چقدر اوضاع مملكت خوب میشه
...

Sunday, April 24, 2011

 *

من آجیلم
آجیل مشکل گشاد
...

Friday, April 22, 2011

*
آقا می شه حرف نزنید؟
شما حرف که می زنید
کلمات آلوده می شوند
...

Thursday, April 21, 2011

 *

با خوشحالی چراغ قوه ش رو نشونم میده
  انگار می خواد بره طول و عمق تاریکی
رو اندازه بگیره
...
 

Tuesday, April 19, 2011

*

 نمره یا عمومی
مساله این است
(مونولوگ در حمام)


...

Sunday, April 17, 2011

*
  
مرد شعبده باز
از عمامه اش 
خرگوشی 
در آورد
...

Thursday, April 14, 2011

*

خنده خوب است 
من گاهی می خندم
وقتی بقیه می خندند
 ...

Monday, April 11, 2011

حلوا

*

غوره ها صبر کردن
آلترناتیو دیگری نداشتن
...

Thursday, April 7, 2011

*

روحیه م می خاره
...