Sunday, April 29, 2012

*

اینقدر ذوق می کنم وقتی می بینم یه آمریکایی هم معنی یه کلمه انگلیسی رو بلد نیست
...

Saturday, April 28, 2012

*

 آب ریزش بینی 
از آب ریزش سقف بهتره
...
*
  خوشحال بودیم که یه سقفی بالا سرمونه
نمی دونستیم این سقف کاذبه و بالاش یه لوله آب محکم است که گاهی می ترکه
   مدیر ساختمون می گفت که خیلی طبیعی ست این لوله بترکه. چون طبیعت این لوله ها این جوریه و مال خودشون پارسال ترکیده ولی زود جنبیده و مثل ما دیر نفهمیده و تو قرداد گفته بود دیر نفهمید و زیرشو امضا کردیم و حالا باید خرج  تعمیر سقف کاذب خودمون و سقف کاذب همسایه پایینی و ضرری که به ساختمون زدیم را بپردازیم
 ...

Thursday, April 19, 2012

*

نمیشه یه کاری بدین انجام بدم که کاری نداشته باشه؟
...
 

Friday, April 13, 2012

*

اوه مای گادو کوفت
...

Thursday, April 12, 2012

*

  از دست پلیس لوس آنجلس در نرین
پلیس هاش چاق و تنبلن. حال دنبال کردن آدم را ندارن
از دور شلیک می کنن بعد میگن فکر کردیم خدا بیامرز اسلحه داشت
...

Wednesday, April 11, 2012

*

اینکه هوا بارانیست خوب است
اینکه یک فرزند و خواهر و رفیق اینترنتی ایکبیری هستم 
بد است
...

Monday, April 9, 2012

*
  
دکمه ها اینقدر فشارم ندین
انگشتم به همه تون می رسه
...

Sunday, April 8, 2012

*

  مسخره ست احترام گذاشتن به رای اکثریت 
وقتی همیشه در اقلیت هستی
...

Friday, April 6, 2012

*

از صمیم قلب انسان ها را دوست دارد 
و از صمیم عقل از آن ها بیزار است
...