Friday, April 30, 2010

*

آزادى و برابرى بدون انقلاب كارگران و زحمتكشان برقرار نخواهد شد.
کارگران جهان متحد شویم
...

Tuesday, April 27, 2010

*

روز اول می روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران آمریکایی در سال 1886 در شیکاگو ست. در همه جای دنیا این روز را جشن می گیرن جز در آمریکا. چرا؟
...

Friday, April 23, 2010

*

وقتی این قاب عکس ها به اندازه کافی رو تاقچه خاک خوردن
بهشون آب میدم
که درخت شن
...

Wednesday, April 14, 2010

*
قاشق چایی خوریمم گذاشتم تو کیفم
که سر کار باهاش خرده فرمایشات بقیه رو اندازه بگیرم
...

Thursday, April 8, 2010

*
تنها کسی که در جنگ های روانی خونه ما
خوب شیپور می زنه
منم
...