Saturday, December 10, 2011

*

 با هم به گفتگو می نشینیم
و به این نتیجه می رسیم 
که بهتر است عقایدمان را
به هم تحمیل کنیم
...

Thursday, December 8, 2011

*

دوست واقعی کسی ست که به من دست بده
و دیگر انتظار نداشته باشه
دستش را پس بدم
...

 *

روح سبز
برگ پاییزی 
در باغ می چرخد
...

Wednesday, December 7, 2011

*

از کی بشر نیاز به پاسپورت پیدا کرد؟
این فکر کدام آدم احمقی بود؟
...

Sunday, December 4, 2011

*

سنجاب میره می خواد دنبالش کنه
 گنجشک میاد میخواد بگیرتش
 زنبور می شینه میخواد بخورتش
برگ می افته می خواد بوش کنه
 د آرام بگیر بچه
...