Wednesday, October 13, 2010

*

عاشق اون لحظه ایم که داستان سفرت به پنسیلوانیا رو مو به مو تعریف می کنی
و یادت نمیاد الان صد و یکمین بار که بهش گوش میدم
...

Monday, October 11, 2010

*

بیشتر احساس میکنم که همبرگریم تا هموطن
...

Sunday, October 10, 2010

*

مرتبی روی میز ما
نشانه نامرتبی کشوی میز ماست
...

Wednesday, October 6, 2010

*

فکر کنی بمب رو بندازن ننه؟
...

Tuesday, October 5, 2010

*

نزدیک ترین راه برای رساندن حوزه به دانشگاه
در دست تعمیر است
...

Monday, October 4, 2010

*

من کی ام؟
سوپ سبزیجاتم
...

Saturday, October 2, 2010

*

زندان چه جای خوبیه واسه بودن
برای زندانبان
...