Thursday, June 28, 2007

*
بی سه پایه دوربین موندیم انگشت به دهان
!عکاسش بی سواته تقصیر سه پایه ست
:((

Wednesday, June 27, 2007

*
من فکر میکنم فکر کردن بهتر از فکر نکردنه
من گاهی فکر کردنم مثه فکر نکردنمه
چارلی میگه باید قبل از هر حرفی در موردش خوب فکر کنی
ولی من هر چی الان خوب فکر میکنم حرفی باسه گفتن ندارم

Thursday, June 21, 2007

*
همین الان مهم ترین تصمیم روزم رو گرفتم...که زیاد کار نکنم
! آخه من هر روز خیلی زیاد کار میکنم
درسته که آدم از کار کردن زیاد و غیر زیاد نمی میره ولی اگه یک در صد هم احتمال مرگ غیر مترقبه در حین خیره شدن به مونیتور وجود داشته باشه چرا باید ریسک کرد؟

Tuesday, June 19, 2007

*
چند بار در سال از خودتون متشکر می شوید؟
هر دفعه که تو آینه با خودم مواجه شدم این لبخند رضایت احمقانه همچنان حضور داشت