Tuesday, August 7, 2012

*

هر وقت شادی هام را با دیگران قسمت می کنم
از بس شاد نمی شن
خودمم ناراحت میشم
...