Tuesday, May 24, 2011

*
 
سلام 
پنبه های پهلوانِ
آغشته به بنزین
...

*

دلتنگی های کوچکم
برای خودشان
یلی شده اند
...

Sunday, May 8, 2011

*

این چه گاو صندوقی یه که
گنجایش یک گوساله رم نداره
...

Thursday, May 5, 2011

*

ولی
یه 
سفیه
...

Tuesday, May 3, 2011

*
  
تازگیا هر جفنگ مذلفی که رو زمین پیدا می شه میزارن رییس ما 
امروز تو میتینگ بعد هر پاراگرافی که از خودش تعریف می کرد
می پرسید سوال دیگه ای ندارین؟ و من واقعا از صبح این برام سواله
که جنازه ش رو بعد چی کار کنم؟
...

Monday, May 2, 2011

* 

تا ماست در دست ماست
بورانی رهبر ماست
...

Sunday, May 1, 2011

*

اگه می دونستم همه اینقدر خوشحال میشن
زودتر محل اختفاش رو پیدا می کردم
...

May 1st

*

برخیزید ای دوزخیان زمین
بر خیزید زنجیریان گرسنگی
...