Tuesday, October 27, 2009

*
ساعتم خوبه که عدد نداره
بر عکس هم که ببندیش
باز زمانی را نشون میده
...

Sunday, October 25, 2009

*
امروز هم روزی بود
کمی نزدیک تر به فردا
و فردا
روزی ست
کمی تا نیمه ابری
همراه با سکوتی
که شنیده نخواهد شد
و فکری که نوشته
نخواهد شد
و نگاهی که
فراموش
نخواهد شد
...

Tuesday, October 20, 2009

*
تا آمدم که از خواب بیدار شوم گفت
روزی حسابت را به خاطر تمام نبودن هایت می رسم
...

Friday, October 2, 2009

*
وقتی کار کندن گودال تموم شد
حتما می رم توش
تا یه روزی که همه چی خوب شد
حتما بیام بیرون
...