Sunday, September 11, 2011

*
مسافرت خوبه
دید آدم رو به دنیا عوض می کنه
دلم رو آشوب می کنه
حالم رو از بشریت به هم می زنه
فرض کن برای خودت آرمان و عقیده و ایده ای پیدا کردی که درسته و به خاطرش جانت را هم حاضری بدی
در سفر می بینی مردم یک شهر همین ایدئولوژی رو زمانی داشتن و به خاطرش جان خیلی ها را گرفتن
...