Sunday, June 5, 2011

*

حرف های پیش پا افتاده
حرف های زیادی
و بی مقدار
این سکوت 
را بخورید
 ...